Obecní   knihovna   Dříteč

Knihovní řád

Článek I.

Uživatelé a čtenáři knihovny

 1. Právo půjčovat si knihy, časopisy a ostatní dokumenty má každý občan, který souhlasí s dodržováním tohoto řádu. Písemnou přihláškou a svým podpisem stvrzuje jeho znalost a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení. Čtenářův podpis na přihlášce má v tomto smyslu hodnotu smluvního závazku a podepsaná přihláška nahrazuje smlouvu mezi čtenářem a knihovnou o vzájemných právech a povinnostech při poskytování a využívání služeb knihovny.
 2. Podpisem na písemné přihlášce čtenář zároveň stvrzuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje uvedené v přihlášce knihovna používala k evidenci uživatelů, k vedení výpůjčních agend a ke statistické analýze vzdělanostní skladby uživatelů, za účelem ochrany majetku knihovně svěřeného a za účelem profilace knihovního fondu a služeb. Bez tohoto souhlasu nemůže být čtenář zaregistrován a nemohou mu být poskytovány absenční výpůjční služby. Knihovna je registrovaným správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými daty v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a využívat je výhradně k výše uvedeným účelům.
 3. Čtenář je povinen chránit majetek, který knihovna spravuje a nepoškozovat jej, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny. Čtenář zodpovídá za ztrátu nebo poškození zapůjčeného knihovního fondu.
 4. Čtenářem knihovny pro dospělé se může stát každý občan České republiky, nejméně patnáctiletý, který bydlí, studuje nebo má stálé zaměstnání v okolí Pardubic. Čtenářem knihovny pro dospělé se může stát i občan, který dosud nedovršil věkovou hranici 15 let, ale je studentem střední školy. K registraci do knihovny pro dospělé předloží přihlášku podepsanou platným zástupcem (rodičem). Dále přebírá všechny povinnosti čtenáře knihovny pro dospělé.
 5. Čtenářem knihovny se může stát i cizí státní příslušník bydlící, studující nebo zaměstnaný v okolí Pardubic, který se prokáže platným cestovním pasem a povolením k pobytu. Cizí státní příslušník a osoba bez státního občanství, která má pouze povolení k přechodnému pobytu, zaplatí jednorázové zápisné na kalendářní rok ve výši 30 Kč.
 6. Čtenářem knihovny pro děti se může stát dítě do 15 let bydlící v okolí Pardubic, a to přihláškou potvrzenou rodiči nebo jejich zákonnými zástupci. Čtenáři této knihovny se mohou stát i dospělí, kteří splní podmínky uvedené v odstavci 1 až 4. Registrační a sankční poplatky zde však platí v částkách stanovených pro dospělé čtenáře.
 7. Právnickým osobám se knihy a ostatní dokumenty půjčují na čtenářský průkaz, který je vystaven pověřenému zástupci právnické osoby a doložen písemným pověřením opatřeným razítkem a podpisem statutárního orgánu právnické osoby. Nositelem závazku vůči knihovně zůstává v tomto případě pověřující právnická osoba.

 

Článek II.

Registrace čtenářů

 1. Každému čtenáři, který se přihlásí do knihovny, bude vydán čtenářský průkaz po předložení občanského průkazu a vyplnění a podepsání přihlášky. U vojáků základní služby a státních zaměstnanců může být občanský průkaz nahrazen služebním průkazem. Platnost čtenářského průkazu je třeba každoročně obnovovat.
 2. Čtenář zaplatí za každý kalendářní rok registrační poplatek stanovený v ceníku služeb knihovny. Úhradu registračního poplatku lze rozdělit na pololetní platby, které čtenář složí jednorázově za celé pololetí bez odhledu na to, ve které části pololetí se přihlásil. Za pololetí se v tomto případě považuje období od 1. ledna do 30. června a od 1. července do 31. prosince běžného kalendářního roku.
 3. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Čtenář je povinen do 30 dnů oznámit změnu jména, změnu adresy místa trvalého pobytu nebo místa pobytu, které není s místem trvalého pobytu shodné, žáci a studenti také změnu školy, kterou navštěvují. Při ztrátě průkazu je čtenář povinen žádat o vydání nového.  Za vystavení duplicitního čtenářského průkazu zaplatí poplatek stanovený v ceníku služeb knihovny. Bez čtenářského průkazu se knihy, časopisy a ostatní dokumenty zásadně nepůjčují. Mohou se pouze vrátit.
 4. Čtenářem knihovny přestává být: 

      - čtenář, který se odhlásí
- čtenář, který si během roku nevypůjčí žádný dokument a nenavštíví knihovnu
- čtenář, který úmyslně nebo z neznalosti zaviní poškození dokumentů vypůjčených z fondu knihovny, vypůjčené knihy nevrátí nebo způsobí knihovně    jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu
- čtenář, který je některým vedoucím pracovníkem z knihovny vykázán pro porušování knihovního řádu, nevhodné a hrubé chování vůči personálu nebo    ostatním čtenářům a z hygienických důvodů


 

Článek III.

Podmínky půjčování, práva a povinnnosti čtenářů

 1. Čtenář si může najednou půjčit deset knih a deset časopisů. Výpůjční lhůta je jeden kalendářní měsíc. Po uplynutí této doby si čtenář může výpůjčku prodloužit o další měsíc, pokud vypůjčený dokument nežádá jiný čtenář. Výpůjční lhůtu lze prodloužit pouze dvakrát. O prodloužení lhůty může čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky. Vedoucí půjčovny mají právo výpůjční dobu zkrátit a počet dokumentů snížit v zájmu ochrany nebo lepšího využití díla. Při půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění, zejména § 659 – 662 (smlouva o výpůjčce).
 2. Při výpůjčce zvláště cenných, unikátních a drahých knihovních jednotek může knihovna žádat složení nezúročitelné zálohy (kauce) proti potvrzení ve výši, kterou stanoví individuálně vedoucí půjčovny. Tuto částku dostane čtenář zpět při vracení, pokud vypůjčený dokument není poškozen nebo ztracen. V opačném případě knihovna tuto zálohu či její část použije jako náhradu za vzniklé škody. Při výpůjčce cenných a unikátních dokumentů platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění, § 151, odstavec a), a následující (zástavní právo).
 3. Čtenář ručí za vypůjčený dokument až do jeho vrácení. Ztrátu čtenářského průkazu je povinen bezodkladně hlásit knihovně, v případě jeho zneužití nese osobní zodpovědnost. Za knihy, časopisy a jiné dokumenty ručí ten, na koho je čtenářský průkaz vystaven.
 4. Žádá-li čtenář dokument, který je momentálně půjčen, může si  jej za poplatek stanovený v ceníku služeb knihovny zamluvit. Jakmile bude zamluvený dokument k dispozici, knihovna o tom čtenáře písemně uvědomí s tím, že zamluvený dokument rezervuje po dobu jednoho týdne. Pokud si jej čtenář do té doby nevyzvedne, může být zamluvený dokument půjčen dalšímu zájemci.
 5. Po uplynutí výpůjční lhůty bude čtenář o vrácení dokumentu upomínán. Za překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář sankční poplatek stanovený v ceníku služeb knihovny.
 6. Nevrátí-li čtenář dokumenty do 15 dnů po třetí upomínce, bude mu zaslána doporučeně „předsoudní upomínka“. Čtenář zaplatí poplatky za všechny upomínky. Pokud zapůjčené dokumenty nevrátí, budou vymáhány soudní cestou současně se všemi poplatky za správní řízení.
 7. Čtenář má právo samostatně si vyhledávat údaje o knihách a ostatních dokumentech ve čtenářských katalozích a vyžádat si potřebné informace od pracovníka knihovny.
 8. Literaturu, kterou některá z poboček knihovny nemá, může na žádost čtenáře opatřit prostřednictvím interní meziknihovní služby z jiné půjčovny. Dokument, který knihovna ve svých fondech nemá vůbec, může na žádost čtenáře obstarat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, pokud čtenář uvede základní identifikační údaje dokumentu (autor, název atd.). Meziknihovní výpůjční službou v rámci knihovny jsou pověřeny ústřední půjčovna, hudební oddělení a zvuková knihovna pro nevidomé.